listovi nepokretnosti online

Šta je sve potrebno za pouzdanu kupovinu nekretnina

Odabir nekretnine – stambenog ili poslovnog prostora, kao i zemljišta raspoloživog za prodaju, treba da bude odluka koja je u potpunosti pouzdana i bezbedna za obe strane. Procedura kupoprodaje je veoma složena, zahtevna i najvažnije svojstvo jeste da bude sigurna za sve učesnike. Praćenje cenovnih trendova, zatim ispunjenosti svih zakonskih uslova i dokumentovanje, osnovne su karakteristike današnjeg odabira nekretnina.

Kupovina nekretnina treba da počne pribavljanjem kompletne dokumentacije – tu su listovi nepokretnosti online, sklapanje ugovora i plaćanje neophodnih taksi i drugih obaveza. Sticanje nekretnina podrazumeva prenos prava vlasništva sa jedne na drugu osobu, što mora otpočeti usklađvanjem ponude i tražnje. 

Listovi nepokretnosti – osnov prenosa prava vlasništva

Danas postoji raznovrsna papirologija koja potvrđuje postojanje prava vlasništva nad određenom imovinom. Neophodna dokumentacija koja prati kupovinu nekretnina jesu prvenstveno listovi nepokretnosti. Radi se o zvaničnim papirima, koji se pribavljaju u nadležnoj katastarskoj službi, u lokalnoj samoupravi ili putem elektronskog portala. U ovoj dokumentaciji nalazi se grafički prikaz parcele na kojoj se nalazi nepokretnost sa svim granicama, zatim podaci o vlasniku, kao i da li se radi o uknjiženoj nekretnini. 

Listovi nepokretnosti dokazuju da je vlasnik osoba koja se zaista tako i predstavlja, kao i eliminišu mogućnost pojave podeljenog prava na određenom nekretninom. Kako bi se procedure ubrzale, posedovni listovi mogu se dobiti putem elektronskog katastra – onlajn baze podataka u kojoj se podnosi zahtev za izdavanje ovih papira, koji se preuzimaju nakon zakazivanja termina. Izdavanje ovih dokumenata u nadležnom katastru ujedno je dokaz da su svi odnosi, tokovi i prava regulisani, kako bi nekretnina bila predmet kupoprodaje. Izdavanje listova nepokretnosti nameće plaćanje takse od oko 300 dinara, što je moguće izvršiti i elektronskim putem. 

Potpisivanje ugovora – izjava volja u kupoprodajnom odnosu

Osnov prenosa prava vlasništva nekretnine na kupca jeste potpisivanje ugovora. Radi se o zvaničnom dokumentu koji predstavlja izjavu volje dveju strana o saglasnosti oko predmeta ugovaranja, koji je u ovom slučaju nekretnina. U ugovoru treba da budu navedeni svi elementi oko kojih su se strane međusobno dogovorile. Između ostalog, oznake i podatke koje imaju listovi nepokretnosti treba da budu deo svakog ugovora, kao dokaz da je zemljište registrovano, nekretnina uknjižena, a vlasnik lice koje je i istovremeno prodavac. Uvek je potrebno da ugovor sastavi profesionalni pravnik – advokat koji poznaje funkcionisanje tržišta nekretnina i sve savremene trendove i tokove kupoprodaje.

U ugovoru moraju biti definisani svi pravni i dužničko-poverilački odnosi. Tačnije, mora se znati kada se prenosi vlasništvo, koja je vrednost nekretnine i da li se otplaćuje jednokratno, ili u više rata. Tačna vrednost nekretnine mora biti prikazana u novčanom iznosu, kao i svi predviđeni datumi otplate, prenosa prava vlasništva i slično. Sve to, neophodno je da bi se nekretnina kupila na potpuno siguran i bezbedan način. Najbolje je da svaki usmeni dogovor bude prenet i na papir, kao zvanična potvrda dogovorenog. 

Kupovina i prodaja nekretnina počinje suočavanjem ponude i tražnje na tržištu, a zatim i praćenjem ispunjenosti svih potrebnih uslova. Listovi nepokretnosti, ugovor, plaćanje poreza i taksi, samo su neki od osnovnih elemenata i dokumenata procedure kupoprodaje. Najveći broj kupaca teži da ostvari odlične uslove kupovine, uz sve ispoštovane dogovore i zakonsku proceduru.